Info

 

Ventilberegner

Velkommen til schneider Electrics ventilberegner. Ventilberegneren bruges til at bestemme hviken ventil du skal bruge til et givet formål. Vi har udstyret ventilberegneren med 2 beregningsmodeller til bestemelse af ventilen.

  • Beregner 1 bestemmer ventilen udfra at den skal bruges i et varmesystem, der forsyner radiatorer med varmt vand. Her kan du angive hvor meget effekt du ønsker, hviken flow af vand, temperaturdifference samt trykfald over ventilen.
  • Beregner 2 beregner sammenhæng mellem trykket over ventilen, flow og ventilkoifficient. Denne beregner kan f.eks bruges når du vil bestemme en ventil i et system med et givet tryk over ventilen udfra et ønskes flow.

Begge beregnere forudsætter at det strømmende medium er vand eller et lignende medium.

Fysisk beregner i plast/pap

Udover denne web-app har vi lavet en ventilberegner i plastovertrukket pap hvor du ved hjælp af en skyder kan dimensionere ventilen.

Ønsker du denne udgave, sender vi den gerne til dig. Du skal blot oplyse navn, adresse og det ønskede antal eksemplarer ved at skrive til:
Info.denmark@buildings.schneider-electric.com

Teori

Generelt gælder at kvardratet af flowet igennem en ventil er proportionalt med differenstrykket over ventilet og omvendt propotinalt med mediets massefylde. Dette kan udtrykkes matematisk ved

Hvis trykket over ventilen er Δp = 1 bar og mediet er vand, er ventilkonstantens numeriske værdi lig med volumenstrøm, der strømmer gennem ventilen i timen.

For ventiler opgiver fabrikanten Ventilkoefficient kvs-værdi:

Ventilkoefficient (kvs-værdi)
Angiver den vandmængde målt i m3 pr. time (m3/h), der strømmer gennem den helt åbne ventil, når der er et trykfald (differenstryk) over ventilen på 1 bar (Δp = 1 bar).

Ved dimensionering af ventiler udregner man en "tænkt" ventilkoifficient baseret på det flow Q(m3/h) der ønskes gennem ventilen ved et givet differenstryk Δp (bar). Når mediet er vand udregnes ventilkoificienten ved formelen

Kriteriet er nu at man vælger en ventil, hvor kvs > kv, dvs. at man kan vælge ventiler som har en større værdi end den "tænkte" og herved sikre at ventilen kan klare den ønskede volumentstrøm ved et differenstryk der maksimalt er lig det der er til rådighed.

Beregner 1

Her forsyner ventilen et varmesystem med varmt vand. Volumenstrømmen og temperaturdifferencen mellem det ind- og ud strømmende vand bestemmer hvor store effekt, der afsættes i systemet:

Indsættes Cvand= 4180 J/kg J og 1/3600 som omtegningsfaktor (så vi kan angive Q i m3/s) får vi

I programmet kan du selv indsætte trykfaldet over ventilen. Default er det sat til 0.15 bar. Ved mange anvendelser sættes dette til 0.1-0.15 bar.

 

Beregner 2

I denne beregner bestemmes sammenhængen mellem volumenstrømmen trykket før ventilen, p1, og trykket efter ventilen p2. og ventilkoifficienten Kv. Da mediet er vand med ρ=1 fås

Omregning mellem tryk.

Bemærk at for Q=0 er p1= p2. I denne situation kan beregner 2 bruges til omregning mellem trykenheder:

F.eks ses at 2 psi =0.137 bar.

Ansvarsfraskrivelse

Schneider Electric A/S har testet app'en grundigt, men påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af de fremkomne beregninger, herunder direkte og indirekte virkninger ved brug af beregninger og resultater. Ved brug af app'en accepterer du disse vilkår. Ved tvivl om de fremkomne resultater kontakt venligst Schneider Electric A/S.